Djuromsorgspolicy

Scan AB har som Sveriges ledande köttföretag ett särskilt ansvar för djuromsorgen såväl hos leverantörerna som i den egna verksamheten. Detta tar sig uttryck i en ständig strävan att, i samverkan med övriga delar av värdekedjan, förbättra villkoren för de djur som används för livsmedelsproduktion.

All djurhantering skall:

- Uppfylla nationell lag.
- Ske på sådant sätt att djuren behandlas väl och kan bete sig naturligt.
- Säkerställa att djuren skyddas från sjukdomar och lidande.
- Säkerställa att djuren ska vara fria från hunger och törst.
- Ha en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.

Inom Scan AB gäller:

- Att alla som hanterar levande djur i transport och på anläggningarna skall ha utbildning för detta arbete.
- Alla djur skall bedövas vid slakt.
- Att rasen Belgian Blue inte accepteras.
- Att hormoner och antibiotika inte får användas i tillväxtbefrämjande syfte.

Med naturligt beteende menas ett beteende som individen är starkt motiverad att utföra och som ger en funktionell återkoppling. Ett bra tecken på att djurvälfärden är hög, är att djuret visar ett brett spektrum av sina naturliga beteenden, även om det bara upptar en begränsad del av djurets tid.

 

In english

Animal welfare policy

As Sweden’s leading meat production company, Scan AB bears special responsibility for animal welfare, at both suppliers and within own operations.
This takes the form of constant efforts to improve the welfare conditions of animals used for foodstuffs production and to effect these improvements in co-operation with all parts of the value chain.

All animal handling shall:

- Comply with national legislation
- Take place in such a way to ensure animals are well-treated and allowed to behave naturally
- Ensure that animals are protected from diseases and suffering
- Ensure that animals never go hungry or thirsty
- Live in a suitable environment that includes protection and a comfortable place to rest.

Internal Scan AB policy

All those handling live animals in transport and plant leads shall:

- Be trained in this work
- Ensure that all animals are stunned before slaughter
- Not accept the Belgian Blue breed
- Not accept that hormones and antibiotics are used for growth promotion purposes.

By “natural behaviour” we mean behaviour the individual animal is strongly motivated to perform and which results in satisfaction for the animal.
When the animal displays a broad spectrum of its natural behaviour, even when this only occupies a limited period of the animal’s time, this is an indication that the standard of animal welfare is high.

Upp