Korruptionspolicy

Varje form av kompensation till kunder, leverantörer och andra samarbetspartners grundas på bekräftade produkter och tjänster.

- Gåvor och andra förmåner får inte överskrida lokal sedvänja, samt ska överensstämma med nationell lagstiftning.

- Samtliga medarbetare skall undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska spörsmål och företagets affärsverksamhet. Om någon som helst osäkerhet råder, ska frågan hänskjutas till företagsledningen för avgörande.

- Alla affärstransaktioner som görs inom Scan skall klart framgå i företagets räkenskaper förda i enlighet med koncernens regler.
  

In english

Corruption prevention policy

All forms of reimbursement to customers, suppliers and other cooperative partners are based on endorsed products and services.

- Gifts and other benefits shall not exceed local practice and shall comply with national legislation.
- All personnel shall avoid conflicts of interest between private financial matters and company business operations. In the event of doubt, the issue shall be brought to the attention of company management for decision.
- All business transactions conducted within Scan shall be clearly entered in the company accounts according to company group regulations. 

Upp